Novinky

IV. KONFERENCE AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM KONFERENCE

 

Dovolujeme si informovat o vědeckých aktivitách týkajících se právní úpravy cestovního ruchu, a to další konferenci na Právnické fakultě UK a možnosti publikovat ve dvou speciálních číslech renomovaných vědeckých časopisů.

IV. KONFERENCE AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU SE USKUTEČNÍ
v budově Univerzity Karlovy Právnické fakulty, Náměstí Curieových, místnosti 38
Dne 9. listopadu 2017 odpoledne
Vystoupí zde odborníci z akademického světa ale mj. i z Ministerstva pro místní rozvoj k aktuálním problémům právní úpravy turismu, kterých je až pozoruhodně mnoho.
Poté bude následovat menší sekce věnovaná dlouhodobým tradicím a historii tohoto jinak převážně velmi moderního právního odvětví.
Konferenční poplatek se neplatí.
Hlavní organizátor JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. petras@prf.cuni.cz
Další informace včetně programu budou zveřejněny na https://turismus.prf.cuni.cz/

Články (nejenom!) z konference budou tvořit dva rozdílné okruhy, termín odevzdání je nejpozději týden po konferenci. Aktuálně zaměřené příspěvky vyjdou ve zvláštním čísle časopisu STUDIA TURISTICA. Elektronický časopis (v seznamu ERIH PLUS) viz http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica. Právněhistoricky pojaté vyjdou v časopise PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE (PHS) č. 47/II, kde bude speciální část věnovaná otázce. O časopise viz http://www.prf.cuni.cz/casopis-pravnehistoricke-studie-1404042411.html.
V obou případech jde o recenzované a renomované časopisy, ale jsou z velmi odlišných oborů, což bude klást pro některé autory možná překvapivé nároky. Studia turistica je časopis metodologicky hlavně ekonomický, což vyžaduje od autorů nejen odkazy na literaturu přímo v textu ale mj. i vymezení cíle a metodologie na úvod článku. PHS je časopis právní a hlavně historický, takže je nutný mj. důkladný poznámkový aparát s velkým množstvím literatury.