ODBORNÍCI A PUBLIKACE

ODBORNÍCI VĚNUJÍCÍ SE PRÁVNÍ ÚPRAVĚ CESTOVNÍHO RUCHU A STAV VÝZKUMU V ČR

Autorů publikujících k právní úpravě cestovního ruchu je v ČR jen hrstka, starší literatura je přitom téměř nepoužitelná a její rozsah je ostatně minimální. Větší množství publikací dosud vydali jedině advokátka JUDr. Klára (Havlíčková) Dvořáková, MA. a JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. z Právnické fakulty UK. Z dalších jde např. o práce JUDr. Renaty Králové, v současnosti ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj. O vývoji cestovního ruchu vydal řadu uznávaných publikací doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. z Vysoké školy obchodní, ale k právním aspektům se vyjadřuje jen omezeně.

Zásadní význam mají ale i publikace neprávníků, hlavně ekonomů, a to zejména pokud jde o široké souvislosti mnoho let připravovaného zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu, kde je i řada knih např. od ing. Šárky Tittelbachové, Ph.D., ing. Petra Studničky, Ph.D. nebo ing. Lucie Plzákové, Ph.D., kteří působí na Vysoké škole hotelové v Praze. Zajímavé práce zasahující do specifických právních aspektů cestovního ruchu zpracoval také např. ing. Petr Houška, Ph.D. 

I přes zásadní rozvoj výzkumu práva cestovního ruchu v posledních letech však nadále platí, že vedle spíše ojedinělých článků je k dispozici jen několik použitelných knih podávajících komplexně problematiku a to Petráš: Právo a cestovní ruch (2013), která obsahuje spíše učebnicový výklad, a mnohem důkladnější Havlíčková – Králová: Cestovní právo (2015), k nimž lze přiřadit Linderová: Cestovní ruch / teoretická a právní východiska (2015). Zásadní roli má i rozsáhlé monotematické číslo časopisu Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016, které je i elektronické podobě – viz https://www.prf.cuni.cz/sites/default/files/soubory/2020-01/Iurid_3_2016.pdf.

V zahraničí se o české právní úpravě píše jen zcela výjimečně (např. článek od Evy Dobrovolné v Tourismusrecht Jahrbuch 16, 2016). Na Slovensku, jehož právní úprava turismu je ČR v mnohém podobná, je situace s odbornou literaturou ještě horší, kdy se najdou jen ojedinělé články. Doporučit lze především knihu Právo cestovného ruchu (2014) zpracovanou odborníky z Trnavské univerzity.

 

INFORMACE O NĚKTERÝCH AUTORECH VĚNUJÍCÍCH SE PRÁVNÍ ÚPRAVĚ CESTOVNÍHO RUCHU

JUDr. Klára Dvořáková (rozená Havlíčková), M.A.

JUDr. Renata Králová

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Narozen 1974 v Kutné Hoře, kde dodnes žije. Od roku 2000 působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2009 vyučuje také na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha mj. v oboru management cestovního ruchu.

Studoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval i rigorózní řízení (titul JUDr.) a postgraduální studium (titul Ph.D.). Také studoval historii, specializace mezinárodní vztahy, na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval i rigorózní řízení (titul PhDr.).

Specializuje se na některé otázky vývoje veřejné správy a mezinárodních organizací (např. s Janem Kuklíkem kniha Nadnárodní integrace v Evropě, 2007), zpracoval řadu přehledů právněhistorického výzkumu (např. kniha Právněhistorická bibliografie, 2005), jako jeden z mála českých právníků publikuje o právní úpravě cestovního ruchu (např. kniha Právo a cestovní ruch). Především se věnuje vývoji právního postavení národnostních menšin v českých zemích ve dvacátém století (autor řady knih – např. Menšiny v meziválečném Československu, 2009, Menšiny v komunistickém Československu, 2007, Cizinci ve vlastní zemi, 2012 a desítek článků).

Autor více než 150 publikací v češtině ale i němčině, angličtině, francouzštině, ruštině.

Publikace k cestovnímu ruchu:

Knihy, editování publikací:

– „Právo a cestovní ruch“, Praha 2013, 224 stran

Recenze na knihu v angličtině Jan Štemberk, Law and Tourism, Journal of Tourism and Services 2013, č. 7, s. 69-70  https://www.peuni.cz/pdf/journal-od-tourims_7-2014.pdf, také Andrea Holešinská, Law and Tourism, Czech Journal of Tourism 2013, č. 1 Volume II, s. 57. Další recenze Ivica Linderová, Studia turistica 4, 2013, č. 2, s. 76-78  https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica. Klára Havlíčková, Po mnoha letech konečně kniha k právu v cestovním ruchu, COT BUSINESS 2013, č. 10, s. 94.

– Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016, monotematické číslo časopisu zaměřené na právo a cestovní ruch, 182 stran (vědecký redaktor) viz http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404054467.pdf

Články a studie:

– „Současné změny právní úpravy cestovního ruchu“, in: Jaromír Rux – Jiří Šíp (ed.): Aktuální problémy cestovního ruchu / Nové trendy a technologie v cestovním ruchu, Jihlava, Vysoká škola polytechnická 2012, s. 192-202

– „Problémy právní úpravy cestovního ruchu“, Studia turistica (recenzovaný online časopis ISSN 1804-252X https://www.vspj.cz/vyzkum-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica) červenec 2012, s. 54-61

– „Aktuální zásadní přeměny právní úpravy cestovního ruchu“, in: Jiří Šíp (ed.): Aktuální problémy cestovního ruchu / Cestovní ruch – destinace – regionální rozvoj, Jihlava, Vysoká škola polytechnická 2013, s. 201-207

– „Nový občanský zákoník a jeho dopady na společnost a cestovní ruch“, in: Aktuální problémy cestovního ruchu / Cestovní ruch a jeho dopady na společnost, Jihlava, Vysoká škola polytechnická 2014, s. 204-211 (elektronická verze)

– „Nová smlouva o zájezdu?“, Rekodifikace a praxe 2014, č. 7, s. 7-10 (též v elektronické databázi ASPI)

– „Právní úprava cestovního ruchu prochází zásadní transformací“, Communication On-line Travel Business (COT business), duben 2014, s. 85

– „Právní úprava lázeňství“, Communication On-line Travel Business (COT business), červen 2014, s. 33

– „Vinařství a právo“, Communication On-line Travel Business (COT business), červenec/srpen 2014, s. 26

– „Pojištění a právo“, Communication On-line Travel Business (COT business), říjen 2014, s. 29

– „Práva menšin a bezpečnostní situace v České republice v evropském kontextu“ (René Petráš – Nicole Uhlíková), in: Európsky rozmer ochrany ĺudských práv v činnosti polície, Bratislava, Akadémia Policajného zboru 2015, s. 116-125

– „Pět otázek pro Reného Petráše / Právo cestovního ruchu…“, rozhovor Klára Švandelíková 2.4.2015 (https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/pet-otazek-pro-reneho-petrase)

– „Туризм в Европе ожидают перемены“, Мосты в Чехию, зима 2015, s. 19

– „Transformace právní úpravy cestovního ruchu a lázeňství“, in: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu, Tábor, Slezská univerzita v Opavě 2015, s. 221-229

– „Právní problematika ve vztahu k cestovnímu ruchu“, in: Lucie Paulovčáková (ed.): Marketing a management cestovního ruchu na národní a regionální úrovni, Praha, UJAK 2015, s. 117-127

– „Transformace právní úpravy cestovního ruchu v České republice a v Evropské unii“, in: Aktuální problémy cestovního ruchu / Cestovní ruch: vývoj – změny – perspektivy, Jihlava, Vysoká škola polytechnická 2015, s. 351-360

– „Aktuální problémy právní úpravy cestovního ruchu“, Kongres Právní prostor 2015 (konferenční příspěvek viz https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/aktualni-problemy-pravni-upravy-cestovniho-ruchu)

– „Příprava zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu“, Communication On-line Travel Business (COT business), leden 2015, s. 13

– „Nová právní úprava památkové péče?“, Communication On-line Travel Business (COT business), duben 2015, s. 50

– „Cestovní ruch a právní úprava lázeňství“, Communication On-line Travel Business (COT business), červen 2015, s. 26

– „Vinařství, gastronomie a právo“, Communication On-line Travel Business (COT business), červenec/srpen 2015, s. 36

– „Aktuální změny zákona č. 159/1999 Sb. a pojištění cestovních kanceláří“, Communication On-line Travel Business (COT business), říjen 2015, s. 36

– „Právní úprava hotelů“, Communication On-line Travel Business (COT business), listopad 2015, s. 30

– „Nová klíčová směrnice EU k cestovnímu ruchu“, Communication On-line Travel Business (COT business), leden 2016, s. 46

– „Novelizace zákona č. 159/1999 Sb.“, Communication On-line Travel Business (COT business), únor 2016, s. 20

– „Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu v ČR a nová evropská směrnice nahrazující směrnici 90/314/EHS“, in: 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu / Sborník příspěvků, Brno, Masarykova univerzita 2016 (https://www.econ.muni.cz/mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/sborniky)

– „Zákony zasahující do cestovního ruchu“, Communication On-line Travel Business (COT business), květen 2016, s. 73

– „Vinařství, vinařská turistika a právo“, Communication On-line Travel Business (COT business), červenec/srpen 2016, s. 30

– „Migrační krize a cestovní ruch“, Communication On-line Travel Business (COT business), září 2016, s. 74-75

– „Pojištění cestovních kanceláří a další legislativní změny“, Communication On-line Travel Business (COT business), říjen 2016, s. 36

– „Hotely a složitá právní úprava cestovního ruchu“, Communication On-line Travel Business (COT business), listopad 2016, s. 41

– „Nestabilita právní úpravy cestovního ruchu v ČR a nová evropská směrnice nahrazující směrnici 90/314/EHS“, in: 6. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu / Sborník příspěvků, Brno, Masarykova univerzita 2016, s. 71-79 (https://www.econ.muni.cz/mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/sborniky)

– „Tradice právní úpravy cestovního ruchu a současnost“, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 2016, č. 3, s. 11-27

– „Současné změny právní úpravy cestovního ruchu“, in: Aktuální problémy cestovního ruchu / Místní bohatství a cestovní ruch, Jihlava, Vysoká škola polytechnická 2016, s. 336-345

– „Spotřebitelský kodex a právní úprava cestovního ruchu“, COT celý o turismu, březen 2017, s. 59
– „Lázeňství, wellness a právo“, COT celý o turismu, duben 2017, s. 16
– „Vinařství a permanentní změny práva“, COT celý o turismu, červen 2017, s. 24

– „Dlouhodobý vývoj koncepce právní úpravy cestovního ruchu v České republice“, in: Aktuální otázky cestovního ruchu, Jihlava (v redakci)- „Právní úprava památkové péče“, COT celý o turismu červenec-srpen 2017 (v redakci)

Zprávy, recenze:

– Recenze: Jan Štemberk, Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Praha 2009, Právněhistorické studie 42, 2012, s. 332-335

– Recenze: Kapitoly z dějin cestovního ruchu, Pelhřimov – Praha 2012, Právněhistorické studie 44/1, 2014, s. 173-175

– „Nová literatura k právu cestovního ruchu“, Communication On-line Travel Business (COT business), červenec/srpen 2015, s. 14

– „Na Univerzitě Karlově o právu v cestovním ruchu“, Communication On-line Travel Business (COT business), listopad 2015, s. 8

JUDr. Klára Dvořáková (rozená Havlíčková), M.A.

Advokátka, partnerka ve společnosti Holubová advokáti s.r.o. Podílí se od počátku v roce 2014 na výuce předmětu Právo a cestovní ruch na Právnické fakultě UK.

Absolventka Fakulty politických věd Kansaské státní univerzity (2004) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2008).

Specializuje se na cestovní právo, náhradu škody a přeshraniční spory. Jako jeden z mála českých právníků se specializuje na otázku a dokonce i často publikuje o právní úpravě cestovního ruchu. Členka Panevropské organizace právníků zabývajících se újmou na zdraví (PEOPIL) a vedoucí Skupiny právních expertů Mezinárodní horolezecké federace (UIAA). Hovoří anglicky a francouzsky.

Autorka desítek publikací k právní úpravě cestovního ruchu, zejména v časopise Communication On-line Travel Business (COT business).

Publikace:

Kniha:

Havlíčková (nyní Dvořáková), K. – Králová, R. „Cestovní právo“, Praha: C.H.Beck, 2015, 474 stran

Články:

– „Odčinění újmy za narušení dovolené – inspirace v praxi německých a britských soudů“, Rekodifikace a praxe, 3/2016, Wolters Kluwer

– „Význam rozsudků soudů ČR při zajištění nároků klientů v případě úpadku cestovní kanceláře“, Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016, s. 101-122

Články v časopise Communication On-line Travel Business (COT business) z nedávné doby:

– Právní okénko ACK ČR: Novela zákona o ochraně spotřebitele. COT business, 2016, č. 1, s. 44

– Právní okénko ACK ČR: Náhrada škody cestujícím v letecké dopravě. COT business, 2016, č. 2, s. 45

– Nehody na sjezdovce a jejich právní následky. COT business, 2016, č. 3, s. 20

– Bleisure z pohledu cestovního a pracovního práva. COT business, 2016, č. 4, s. 18

– Právní okénko ACK ČR: Platforma pro řešení sporů on-line a informační povinnost podnikatelů v cestovním ruchu. COT business, 2016, č. 5, s. 34

– Autorské odměny pohledem právníka. COT business, 2016, č. 6, s. 20

– Právní okénko ACK ČR: Náhrada škody cestovní kanceláře způsobená zákazníkovi porušením smlouvy o zájezdu. COT business, 2016, č. 7/8, s. 33

– Příprava na elektronickou evidenci tržeb. COT business, 2016, č. 9, s. 16

– Právní okénko ACK ČR: Potřeba změnit po uzavření smlouvy o zájezdu určitou vlastnost zájezdu. COT business, 2016, č. 10, s. 41

– Přeshraniční vymáhání pohledávek v EU. COT business, 2015, č. 2, s. 26

– Právní okénko ACK ČR: Zakázané nekalé obchodní praktiky. COT business, 2015, č. 2, s. 41

– Zahraniční školní pobyt je v ČR považován za zájezd. COT business, 2015, č. 3, s. 13

– Právní okénko ACK ČR: Zakázaná ujednání o provizi obchodního zástupce. COT business, 2015, č. 3, s. 27

– Právní okénko ACK ČR: Povinnost cestovní kanceláře informovat o konečné ceně. COT business, 2015, č. 4, s. 37

– Jaké oprávnění a kvalifikaci potřebuji k práci jako cyklistický průvodce? COT business, 2015, č. 5, s. 15

– Právní okénko ACK ČR: Obsah katalogu = závazný návrh na uzavření smlouvy. COT business, 2015, č. 6, s. 67

– Právní okénko ACK ČR: Včasné zaplacení zálohy jako podmínka účinnosti smlouvy. COT business, 2015, č. 7/8, s. 39

– Ochrana osobních údajů účastníků kongresu nebo incentivy. COT business, 2015, č. 9, s. 17

– Právní okénko ACK ČR: Ochrana cestovní kanceláře nebo cestovní agentury jako slabší smluvní strany, č. 9, s. 44

– Právní okénko ACK ČR: Poškození, ztráta nebo zničení věcí klientů cestovních kanceláří v průběhu zájezdu a jejich náhrada. COT business, 2015, č. 10, s. 42

– Právní okénko ACK ČR: Spor vzniklý ze smlouvy o zájezdu nebo jiné spotřebitelské smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří. COT business, 2015, č. 11, s. 44

– Kdy potřebuje ubytovatel souhlas ke zpracování jejich osobních údajů. COT business, 2015, č. 12, s. 38

JUDr. Renata Králová

Pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde v současnosti řídí Odbor cestovního ruchu. Cestovnímu právu se věnuje již více než deset let, mj. i vydáváním článků a příležitostnou přednáškovou činností. Podílela se na vyjednávání návrhu směrnice EU o souborných službách a cestách s asistovanou přípravou v pracovních orgánech Rady EU.

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Specializuje se na otázky evropského práva a jako jeden z mála českých právníků publikuje k právní úpravě cestovního ruchu. Je mj. spoluautorkou nejrozsáhlejší publikace k problematice.

Publikace:

Kniha:

Havlíčková, K. – Králová, R., „Cestovní právo“, Praha: C. H. Beck, 2015, 474 stran

Články:

Havlíčková, K. – Králová, R., „Práva cestujících v letecké dopravě v případě odepření

nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů anebo změny třídy“, COT business, 2014, č. 12, s. 24

Králová R., „Nová směrnice EU o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách – co je nového a co zůstává?“, Acta Universitatis Carolinae Iuridica 3/2016, s. 29-35

Bariéry cestovního ruchu: sborník příspěvků z kulatého stolu konaného dne 5. listopadu 2013, Praha: Havlíček Brain Team, 2014 (příspěvek)

Cestovní ruch ve světle nové právní úpravy: sborník z kulatého stolu 11. listopadu 2014. Praha: Havlíček Brain Team, 2014 (příspěvek)

Právo a cestovní ruch: sborník příspěvků z kulatého stolu konaného dne 15. listopadu 2012. Praha: Havlíček Brain Team, 2013 (příspěvek)

Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Narozen 1977 v Brandýse nad Labem. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval historii a slovenistiku a následně se v doktorském studiu specializoval na obor hospodářské a sociální dějin. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor právo a absolvoval rigorosní řízení. V roce 2011 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy habilitoval pro obor hospodářské a sociální dějiny. Habilitační práce byla věnována vývoji cestovního uchu v meziválečném období. Od roku 2004 působí na Vysoké škole obchodní v Praze. Externě spolupracuje s Ústavem pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2012 přednáší na pracovišti Historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Specializuje se na vývoj dopravy a dopravní infrastruktury v českých zemích a v Československu. Jako jeden z mála historiků se věnuje problematice dějin cestovního ruchu v širších souvislostech vývoje dílčích služeb. Stranou jeho zájmu nestojí ani otázky právní regulace cestovního ruchu. 

Autor tří monografií a několika desítek článků v češtině ale i němčině, angličtině, slovinštině a francouzštině.

Publikace k cestovnímu ruchu

Knihy, editování publikací:

Jan Štemberk: Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Pelhřimov-Praha 2009, 298 s.

Jan Štemberk a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu, Pelhřimov-Praha 2012, 224 s.

Články a studie:

Jan Štemberk: Czechoslovakia as the Tourist Destination 1918-1938, Prague Papers on the history of International Relations, 2008, s. 355-374.

Jan Štemberk:  K organizaci a činnosti Ústředního svazu pro cizinecký ruch, in: Jan Štemberk – Miroslava Manová a kol., Historie a cestovní ruch, perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám, Praha Vysoká škola obchodní 2008, s. 277-289.

Jan Štemberk: Současný stav výzkumu dějin cestovního ruchu a dějin dopravy jako integrální součásti hospodářských dějin, in: F. Stellner – R. Soběhart (eds.): Studie k hospodářským dějinám 1, Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, Praha: Oeconomica 2009, s. 95-99.

Jan Štemberk: Německo-československý cestovní ruch v meziválečném období, Acta Oeconomica Pragensia, 18, 2010, č. 1, s. 69-78.

Jan Štemberk: Tourism in Economy of the Interwar Czechoslovakia, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 96-108.

Jan Štemberk: Československo-polská turistická konvence 1925, Slovanský přehled 97, 2011, č. 1-2, s. 217-231.

Jan Štemberk: Čeští turisté a slovinské hory i pobřeží v první polovině 20. století, in: Alenka Jensterle-Doležalová a kol.: Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju, Praha 2011, s. 69-80.

Jan Štemberk: Tourismus als soziale Kategorie. Struktur und Haupttendenzen des Tourismus in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, in: František Stellner u. a., Kapiteln aus der Geschichte des Sozialstaates, München: Verlag Lang 2012, s. 45-55.

Jan Štemberk: Izleti česko-slovenske vzajemnosti. Pot Slovencev v češke dežele leta 1885 in Čehov v slovenske leta 1887, Prispevki za novejšo zgodovino 52, 2012, č. 1, s. 7-20.

Jan Štemberk: Cestovní ruch a česká společnost na přelomu 19. a 20. století, Historická sociologie 2013, č. 1, s. 75-88.

Jan Štemberk: Česká turistika jako možnost úniku od protektorátní reality, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (Edd.): Období nesvobody, Ostrava KEY Publishing 2014, s. 236-248.

Jan Štemberk: Dělnická turistika v meziválečném Československu, Časopis Národního muzea, řada historická, 183, 2014, č. 3-4, s. 55-64.

Jan Štemberk: Technické novinky v československé dopravní legislativě, in: Jana Kleinová (ed.): Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 39, NTM Praha 2014, s. 283-290.

Jan Štemberk: Meziválečné návrhy právní úpravy cestovního ruchu a současnost, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 62, 2016, č. 3, s. 147-156.