ZAJÍMAVÉ ODKAZY

DALŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ CESTOVNÍHO RUCHU

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR – ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU

ČASOPIS TTG – TRAVEL TRADE GAZETTE
Časopis věnující se cestovnímu ruchu

ASOCIACE CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ ČR
Rozsáhlý informační web i se speciálním právním okénkem

PŘEHLED ČESKÉ ODBORNÉ LITERATURY K CESTOVNÍMU RUCHU

NĚMECKÁ ORGANIZACE VĚNUJÍCÍ SE PRÁVU CESTOVNÍHO RUCHU – DEUTSCHE GESSELSCHAFT FÜR REISERECHT
Pořádá konference a mimo jiné vydává časopis sledující aktuální otázky práva cestovního ruchu ReiseRecht aktuell

ROZSÁHLÉ NĚMECKÉ STRÁNKY JEDNOHO Z HLAVNÍCH ODBORNÍKŮ NA PRÁVNÍ ÚPRAVU CESTOVNÍHO RUCHU – PROF. ERNST FÜHRICH

 

MUZEUM CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA (MCT KH)

Je regionálním muzeem zaměřujícím se na cyklistiku a cestovní ruch obecně – hlavně v turistické oblasti Kutnohorsko Kolínsko, s důrazem na menšinové (zejména židovské) otázky. Mimořádný zájem věnuje obecným právním aspektům těchto otázek, a proto ve vedení MCT KH dominují zkušení a renomovaní právníci z ČR i zahraničí, což je v českém muzejnictví unikátní. MCT KH vzniklo ze spolupráce na vědeckých projektech Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jejichž řešitelem byl dr. Petráš a zejména prof. Kuklík (dlouholetý děkan Právnické fakulty a poté prorektor Univerzity Karlovy), jako byly hlavně dva rozsáhlé projekty NAKI (Národní a kulturní identita) od Ministerstva kultury, kde se zapojili téměř všichni ze současné vědecké rady i odborní pracovníci. Úspěšná spolupráce s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy ale i s Úřadem vlády, Ministerstvem vnitra nebo místní samosprávou samozřejmě pokračuje například při organizaci konferencí. Zapojení zkušených zahraničních právníků přispělo k vytvoření právní koncepce a formy muzea, které umožňují bez zbytečné byrokratizace plnit hlavní

HESLO MUZEA CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA: NEJSOU DŮLEŽITÉ OFICIALITY, ALE EFEKTIVITA

 

VEDENÍ A PRACOVNÍCI MUZEA CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA (MCT KH)

Za muzeum MCT KH jedná ředitel nebo tajemník.

VEDENÍ MUZEA AKTUÁLNĚ TVOŘÍ (PO WORKSHOPU A SCHŮZI VEDENÍ 20.7.2023):

Vedení MCT KH nyní tvoří sedm osob: ředitel, tajemník, zvolený zástupce odborných pracovníků a členové vědecké rady.

Jednání vedení MCT KH se musí účastnit osobně ředitel nebo tajemník a presenčně zde musí být více než třetina oprávněných – ostatní mohou komunikovat on-line (dle charakteru schůze) nebo telefonicky, ale nemohou hlasovat o zásadních otázkách (změna statutu, přijímání nebo vylučování člena vědecké rady, volba předsedy vědecké rady, přijímání nebo propouštění ředitele a odborných pracovníků, další otázky stanovené vědeckou radou). Podrobně viz statut MCT KH.

VĚDECKÁ RADA MUZEA CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA (MCT KH)

Jednání vědecké rady probíhají hybridním způsobem, který umožňuje aktivní zapojení odborníků žijících mimo Kutnou Horu. Předsedou je aktuálně prof. Halász.

Prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D. DrSc. pracuje dlouhodobě v maďarské akademii věd, která ovšem prošla nedávno složitou přestavbou. Působí zejména na státní Univerzitě pro veřejnou službu. Věnuje se hlavně modernímu ústavnímu právu a jeho tradicím, ale také částečně cestovnímu ruchu, o který má i praktický zájem, kdy rád provádí po exkurzích. Hovoří i slovensky. Má částečný úvazek na pražském Ústavu státu a práva AVČR. Publikuje i k otázkám cestovního ruchu – např. v rámci rozsáhlé publikace cestovního ruchu z největší české konference roku 2023 psal o tradicích Kutné Hory – Malína a možnostech turismu.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. byl řadu let děkanem Univerzity Karlovy Právnické fakulty, na což navázal funkcí prorektora celé univerzity. Jeden z nejuznávanějších právníků České republiky s mimořádně rozsáhlou publikační činností. Vedle právní historie 20. století se věnuje mj. i sportovnímu právu, což je z hlediska MCT KH klíčová orientace, kdy stojí za zmínku dosud nevydaná kniha (již dávno úspěšně zrecenzovaná) Kuklík – Petráš a kol.: Menšiny, sport a právo (Praha: Auditorium).

Doc. JUDr. Klaudia Marczyová, Ph.D. je prorektorkou pro celoživotní vzdělání Akadémie policajného zboru Bratislava, což je mimořádně přínosné, protože pro cyklistiku i turismus má činnost policie velký význam a aktivita MCT KH z nemalé části přispívá právě k celoživotnímu vzdělávání. V knihovně MCT KH jsou např. její knihy, kde je hlavní editorkou Policajné právo (2019) nebo zejména Aktuálne problémy migrácie v Európe a jej l´udskoprávna dimenzia(2016), která nejenom vyšla ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy ale hlavně na s. 38-48 se věnuje přímo Kutné Hoře (zejména s. 47, spoluautoři dr. Petráš a Bc. Uhlíková od místní policie).

Doc. Dr. Lukáš Novotný, M.A. je politolog věnující se zejména postavení menšin a cestovnímu ruchu. Má mimořádné zkušenosti s organizací vědeckého života včetně řízení projektů. Obvykle každý rok vystupuje např. na největší české konferenci k turismu v Jihlavě, ale i na konferenci k aktuálním otázkám právní úpravy cestovního ruchu, které od roku 2015 organizuje dr. Petráš (a tedy MCT KH). Velký zájem věnuje přeshraniční spolupráci zejména na severozápadě Čech včetně tamních hornických památek, což je důležitá vazba ke Kutné Hoře.

JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D. je vzděláním právník a historik, autor více než dvou stovek publikací věnovaných i turismu a cyklistice. Organizuje pravidelné konference k právu turismu (obvykle v Praze v budově Univerzity Karlovy Právnické fakulty), provozuje stránku turismus.prf.cuni.cz aj. Jeho hlavní aktivitou je ale výzkum historie i současnosti právního postavení menšin, k čemuž publikoval desítky knih, a to i v angličtině, němčině a francouzštině. Je (jako zástupce odborníků) členem Rady vlády pro národnostní menšiny. Žije v Kutné Hoře. Již dvě desetiletí organizátor výzkumů právní úpravy menšin a cestovního ruchu v ČR, dlouhodobě tajemník řady projektů např. dvou NAKI (Národní a kulturní identita) vedené na PFUK prof. Kuklíkem a tuto pozici má i v MCT KH (mobil 776296287).

ŘEDITEL MUZEA CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA (MCT KH)

Ředitelem MCT KH je Mgr. David Marek (mobil 603392332), zkušený právník (absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy) věnující se právním problémům regionu zejména v případě nemovitostí, který získal klíčové zkušenosti také ve vedoucí funkci na Ministerstvu financí. Zásadní je ovšem jeho aktivita a iniciativa v cyklistice, bez které by MCT KH nikdy nevzniklo, jak je ostatně v regionálních kulturních aktivitách běžné (zvlášť v bohužel dlouhodobě rozhádané KH, což vyvolává výsměch i na celostátní úrovni politiky a publicistiky). Již přes dvacet let patří k nejaktivnějším cyklistickým závodníkům v regionu, který podstatnou část víkendů tráví na závodech v regionu i jinde v ČR. Bohužel zřejmě i jeho zhoršující se zdraví (samozřejmě vedle celoživotního zájmu o historii) přispívá k aktivitám propojujícím aktuální cyklistické aktivity se zájmem o regionální tradice, jak odpovídá koncepci MCT KH. Žije v Kutné Hoře – Šipší a pracuje v centru Kolína.

ODBORNÍ PRACOVNÍCI MUZEA CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA (MCT KH)

Dr. Ladislav Jouza má vzdělání z vojenské vysoké školy a studoval rovněž FFUK obor historie, přičemž působí v Regionálním muzeu v Kolíně. Má mimořádné zkušenosti s vytvářením výstav, které zpracovával např. i pro PFUK, kde působil v rámci projektu Národní a kulturní identity (NAKI). Publikuje hlavně o podnikatelských rodinách (se specializací na cukrovary) a také k vývoji Židů na Kolínsku, kde např. dvě knihy napsané s manželkou vyšly v české i anglické verzi.

PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D. je vzděláním knihovnice a historička, na PFUK působila v rámci projektu Národní a kulturní identity (NAKI). Publikuje hlavně o šlechtických a podnikatelských rodinách z regionu východu středních Čech a k vývoji Židů, kde např. dvě knihy napsané s manželem vyšly v české i v anglické verzi. V MCT KH se věnuje rozsáhlým a specificky umístěním knihovním fondům, kde najdeme i nejlepší českou knihovnu k právní úpravě turismu. Patří k hlavním představitelům organizace Baráčníci, s nimiž MCT KH spolupracuje.

Mgr. Kristýna Šultová je vzděláním odbornice veřejné správy a působí jako dokumentátorka a také fotografka. Absolventská práce z vývoje židovských obcí v rámci veřejné správy vyšla v časopise Právněhistorické studie. U cestovního ruchu stojí za zmínku článek v rozsáhlé publikaci cestovního ruchu z největší české konference roku 2019, kde psala o využití menšinových památek na Kolínsku a je spoluautorkou dokončované knihy Petráš a kol.: Menšiny, turismus, památky a právo (Praha: Auditorium).

NĚKTERÉ PROJEKTY MUZEA CYKLISTIKY A TURISMU KUTNÁ HORA (MCT KH)

– Z minulosti zůstává nutnost vydávání dalších publikací řady Minority u renomovaného nakladatelství Auditorium specializující se na právo a také menšinové otázky. Po vydané knize Halász – Petráš a kol.: Menšiny, vysoké školy a právo zůstalo dlouhodobým restem, ke kterému přispěla koronavirová krize, vydání knih (přesně dle odborné specializace MCT KH), a to již dávno úspěšně zrecenzované Kuklík – Petráš a kol.: Menšiny, sport a právo a také knihy Petráš a kol: Menšiny, turismus, památky a právo, navíc s rozsáhlou kapitolou k regionu Kutnohorsko Kolínsko. Důvodem zdržení byl složitý vývoj snah muzea (mj. s využitím pozice dr. Petráše v Radě vlády pro národnostní menšiny) prosadit zařazení ochrany menšinových památek do nového památkového zákona nebo koncepčně zcela nového ale již od roku 1927 připravovaného zákona o cestovním ruchu.

KUKLÍK – PETRÁŠ A KOL.: MENŠINY, SPORT A PRÁVO

Hugo Meisl a interdisciplinarita výzkumu menšin a sportu – Kuklík Jan – Petráš René

Hugo Meisl, die Modernisierung des Fußballs und die jüdische Minderheit in Wien – Hafer Andreas

Tělovýchova a sport v hledáčku spolkových  zákonů podunajské monarchie – Waic Marek

Národní, nebo státní olympijské výbory? Česká zkušenost – Kolář František

Význam sportu v pojetí českožidovských asimilantů a sionistů v období mezi světovými válkami – Soukupová BlankA

Židovské sportovní organizace v meziválečném Československu a za Protektorátu – Kohout David

Rusíni a fotbalové dění meziválečného Československa / Silueta fotbalistu Alexa Bokšaye – hrdinu finále Středoevropského poháru 1938, nástupce legendárního pražského slavistického brankáře Františka Pláničky – Sulitka Andrej

Historický vývoj futbalu v Čechách a na Slovensku  v kontexte s diváckym násilím na futbalových štadiónoch – Marczyová Klaudia – Piváček Marián

Sport jako cesta k integraci migrantů v Německu? – Novotný Lukáš

Význam sportu v kontextu ochrany a integrace menšin – Scheu Harald Christian

 

PETRÁŠ A KOL.: MENŠINY, TURISMUS, PAMÁTKY A PRÁVO

OBECNÉ PROBLÉMY MENŠINOVÝCH PAMÁTEK

René Petráš   Problémy menšinových památek a jejich využití pro turismus

Jiří Vaníček Liběna Jarolímková   Kulturní a náboženský cestovní ruch v ČR

Šárka Tittelbachová   Aktuální transformace destinačního managementu a její možný vliv na kulturní cestovní ruch

Harald Scheu   Rizika masového turismu pro kulturu menšin a jejich ochrana v mezinárodních dokumentech

SPECIFIKA ŽIDOVSKÉ MENŠINY

Jan Kuklík   Problémy restitucí menšinového – zejména židovského majetku a jeho využití pro turismus

Blanka Soukupová   Vztah státu a židovské reprezentace po druhé světové válce k židovským památkám a jejich turistickému využití

Monika Nová   Židovské tradice a turismus v Africe

Wolfgang Wieshaider   Problémy památkové ochrany synagog v Rakousku a ČR

Miroslava Jouzová René Petráš Kristýna Šultová   Praxe využívání menšinových – židovských památek v turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko

MENŠINY A TURISMUS V HISTORII A DNES

Jan Štemberk   Menšiny a cestovní ruch v české historii

Lukáš Novotný   Cestovní ruch a německá menšina

Ondřej Kolář   Situace hrobů a pomníků německé menšiny – aktuální problém Rady vlády pro národnostní menšiny

PŘÍLOHY

Martin Zídek, Jiří Vajčner, Michal Tupý, Renata Pešková, Milan Kvasnička Ohlédnutí za návrhem zákona o ochraně památkového fondu

Podklady Rady vlády pro národnostní menšiny k otázce menšinových památek

– Specifickým projektem, který výjimečně věnuje pozornost exotické destinaci, jsou výzkumy a předpokládané popularizační aktivity zaměřené na mezinárodní právo a laoskou krizi druhé poloviny 20. století. Využívá bohatých zdrojů zařazených do rámce knihovny a fotobanky muzea. Připravován je např. článek zřejmě pro časopis Dějiny a současnost i vystoupení na populárním festivalu počátkem července 2024 (dr. Petráš využívající své vzpomínky na tajnou válku v Laosu a dr. Jouza).

– Muzeum se věnuje rozvoji a propagaci regionálního cestovního ruchu, v současnosti je zde možnost vytvoření faktické specializace turismu (tzv. produkt cestovního ruchu) v turistické oblasti Kutnohorsko Kolínsko. Nadějná je kooperace s Vinnými sklepy Kutná Hora (organizují tradičně např. rozsáhlé Dožínky a vinobraní na Kačině v září, gastrofestival v Kutné Hoře v květnu nebo největší ochutnávky českých vín koncem září) a možné propojení turismu, vinařství a menšinových (židovských) památek.

Vedle speciálních projektů má samozřejmě muzeum svoji tradiční základní aktivitu, kterou je SHROMAŽĎOVÁNÍ HISTORICKÝCH KOL, ALE I JEJICH VYUŽÍVÁNÍ V PRAXI např. na Tour de Zeleňák, jednom z neslavnějších cyklistických závodů v ČR konaném v okolí Rumburku první sobotu v září, kde MCT KH obvykle reprezentuje ředitel Mgr. Marek, ale i dr. Petráš se závodu několikrát aktivně účastnil. Zásadní výhodou tohoto rozsáhlého závodu (v roce 2022 862 cyklistů), že podporuje i účast historických kol a používání historického oblečení.

U MCT KH JE VCELKU VYSOKÝ PODÍL VĚDECKÝCH AKTIVIT, UNIKÁTNÍ JE PŘITOM VELKÝ ZÁJEM VĚNOVANÝ PRÁVNÍM OTÁZKÁM. Díky aktivitám muzea vzniká značné množství vědeckých publikací. Již OD ROKU 2015 JE ZÁSADNÍM PRVKEM ČINNOSTI KONFERENCE POŘÁDANÁ TRADIČNĚ V BUDOVĚ PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY počátkem listopadu (v roce 2022 se ale konala v Kutné Hoře v červnu s rozsáhlým programem), která jako jediná v ČR se věnuje právním aspektům cestovního ruchu – Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu. Akce je velmi úspěšná a bylo již jednáno o rozšíření tohoto cyklu na Právnickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, na Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, která tradičně pořádá největší konference cestovního ruchu v ČR, ale i do zahraničí, takže by se v pořádání střídala různá města v ČR i cizině, přičemž akce by byla častější. Hlavním periodikem MCT KH jsou Studia turistica, zejména první číslo ročníku zaměřené na právní aspekty turismu (od roku 2018 editované dr. Petrášem – (https://www.studiaturistica.cz/archives/  ), kde úvod je poslední roky i od děkana Právnické fakulty UK,  ale články vycházejí i v Právněhistorických studiích (viz např. 48/1 https://karolinum.cz/data/cascislo/6684/PHS_48_1.pdf ), Acta Universitatis Carolinae – Iuridica (turismus 3/2016, menšiny: 1/2013, 4/2015, 2/2018  https://www.prf.cuni.cz/acta-universitatis-carolinae-iuridica/archiv ) a dalších.

V souvislosti s těmito aktivitami jsou organizovány mnohé exkurze, někdy i na kolech (dlouholetá Tour de Seč, cesty do Posázaví aj.), ze zahraničí např. Budapešť a okolí (prof. Halász a dr. Petráš: zejména menšinové Szentendre nebo vinařský ale i menšinový Budafok). Například ve druhé polovině roku 2023 se připravují archeoskanzen Nasavrky, Geopark Železné hory – hlavně sídlo Chrudim, historické slavnosti Zruč nad Sázavou, židovské památky Ledče nad Sázavou, Malešov s tvrzí a muzeem kol, Muzeum Ostrov lidových krojů i další.

Velký podnět rozvoje dalších aktivit přinesl červenec 2022, kdy byly po mnohaletém úsilí získány další prostory v ulici Spálená a slavnostně předány MCT KH na odborném workshopu v této budově. Permanentně pro MCT KH jsou určeny tři místnosti jako depozitáře a knihovna, kdy začaly úpravy prostor (diskutuje se např. o dalším WC v budově, což by dle stavařů nemělo být nákladné). Uložena jsou zde kola a jejich příslušenství často úctyhodného stáří, potřebná technika, cyklistické dresy ale mj. i loď pro potřeby MCT KH, protože popularizační akce i odborné exkurze jsou samozřejmě často v přírodě. K dispozici pro MCT KH jsou ale i tři další místnosti: 1) rozsáhlá hala – zasedačka (v létě s chladným příjemným klimatem) o kapacitě alespoň 15 osob a dalších dvou desítkách při využití galerie (zde umístěna odborná historická knihovna o rozsahu 28 metrů), 2) výstavní prostor se sbírkami umění nejen českého (např. obrazy rodáka z Kolovče Františka Šlégla 1921-1979), ale i tuniského (zejména koberce), laoského (zejména dřevořezby) a vietnamského (zejména obrazy na hedvábí), 3) pracovna s technikou (mj. video, počítače, scanner, kopírka, tiskárna) a se zřejmě nejlepší odbornou knihovnou k právní úpravě turismu v ČR, sloužící tradičně k jednáním v užším kruhu.